Hakkımda

Doğa Bilimleri ile uğraşan ve ilgi duyan herkesin bilimsel ve sosyal paylaşım sitesidir

22.11.2009

Kemaliye-Atatürk Kültür Merkezi

Kemaliye'nin ünlü "Mani Yolu"

Kemaliye'ye bir bakışYrd. Doç. Dr. Ali Murat KILIÇ

Yrd. Doç.Dr. Ali Murat KILIÇ
(Balıkesir Üniversitesi)
BİLİMİN SOFRASINDA DOSTLAR KEMALİYE’DE

Bilimin ışığı akıl penceresinde
Yolunda bilimin koşar illere
Ekin imbiğinden bilimin özü
Aktı iksiriyle sözü bilimin

Sofrasında doğadan binbir çeşit
Dostlar sofrasında coştu yarenlik
Türküler dillendi sofrasında sevdanın
Erenler şanına bereket sofrasında

Dostlar selam olsun sizlere
Gelin dostlar birleşelim bilimde
Işığa koştu dostlar birlikte
Zamanın şafağında doğarken dostlar

Kemaliye’de ezgiler gelirken dile
Can Kemaliye’de tutunurken öze
Renkler, şiir Kemaliye’de gözde
Bilimin sofrasında dostlar Kemaliye’de.

SEFERİ

Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

19.11.2009

1. Toplantı Kararı (16.11.2009)

Değerli Paleontoloji Çalışma Grubu Üyeleri,


Bildiğiniz gibi, Kemaliye’de gerçekleştirilen 10. Paleontoloji Çalışma Grubu çalıştayı sırasında, 03.10.2009 tarihinde Genel Kurul toplantısı yapılmış ve bu toplantının tutanağı ile beraber, seçilen yeni yönetim kurulunun görev dağılımına ilişkin bilgiler sizlere bir önceki duyuruda iletilmişti.

Bu bağlamda, yeni yönetim kurulu görevine başlamış ve ilk toplantısını 09.11.2009 tarihinde, MTA Genel Müdürlüğü - Jeoloji Etütleri Dairesi Toplantı Salonunda gerçekleştirmiştir. Toplantıya önceki yönetim kurulu üyeleri ve yedek üyeler de davet edilmiş ve mazaret bildirenlerin dışındaki üyelerin katılımıyla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak aşağıdaki konular gündeme getirilmiştir:


1. Çalışma grubuna ait fossilankara@yahoogroubs.com isimli e-mail grubuna ait üye listesi ve üyelik bilgileri güncellenecektir. Gruba üye olmayan ilgili kişilere davet ve bilgilendirme yoluyla ulaşılması sağlanacaktır.

2. Daha önce Paleontoloji Çalışma Grubuna ait bir web sitesi oluşturulması sırasında karşılaşılmış bir takım güçlüklerin aşılması için, daha güvenilir ve ücretsiz bir yöntem olan “blog oluşturma” önerisi getirilmiştir. Bu kapsamda ilk adım atılmış ve “Paleontoloji Çalışma Grubuna” ilişkin bir blog oluşturulmuştur. Sizlerin ilgisi, desteği ve katkıları ile daha da gelişecek olduğuna inandığımız “blog” ile üyelerimizin bilgi paylaşımı daha kolay ulaşılabilir bir hale gelecektir. Bloğumuzda yayınlanmasını istediğiniz bilgi/doküman/fotoğraf ve duyurular (kongre, seminer, konferans, kurs, vb.) ile düşünce ve önerilerinizi yesimislamoglu@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.Blog adresi;

http://paleontolojicalismagrubu.blogspot.com olarak belirlenmiştir.

3. Paleontoloji Çalışma Grubunun düzenleyeceği 11. Çalıştayda genç araştırmacıların sunum yapmaları ve toplantıya katılmaları için gerekli teşvik ve desteğin sağlanması ile ilgili girişimlerde bulunulacaktır. Grubun ilkeleri doğrultusunda, genç araştırmacıların PÇG’ye katılarak sunum yapmalarının, onlara hem bilimsel paylaşım ortamlarından yararlanmaları için fırsat sağlayacağı, hem de bilimsel gelişimleri için yararlı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.

4. Ara dönemlerde, öğrenci (lisans/y. lisans/ doktora) ya da araştırmacı pozisyonundaki kişilere PÇG seminer/kurs/konferanslarının (gereksinim duyan üniversitelerin/kurumların talepleri ve ilgi duydukları konular doğrultusunda) verilmesinin, bilgi paylaşımı ve eğitim için oldukça yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda oluşturulacak çalışmalara ve görüş alışverişine başlanılması kararı alınmıştır. Buna ilişkin düşünceler daha sonra üyelerimizin görüşlerine de sunulacaktır.


5. Çalıştay kapsamında sunulacak olan bildirilerden makale haline dönüştürülenlerin hakemli dergilerden birinde (TPJD: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni veya JMO-Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni), özel sayı olarak yayınlanması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

6. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de düzenlenecek olan 2 önemli kongre için ilgili kişilerle diyalog kurulacak (“Kretase kongresi ODTÜ- Ankara” için Doç Dr. İsmail Yılmaz ve “2013 Neojen kongresi-İstanbul” için Prof. Dr. Namık Çağatay) ve PÇG olarak üstelenebileceğimiz görev paylaşımı hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

7. JMO’nun önerisi doğrultusunda, JMO’nun web sayfasının evrimle ilgili çalışma ve düşüncelerle desteklenmesi konusu gündeme getirilmiş ve olumlu bulunmuştur. Bu konuda üyelerimizden katkı beklenilmektedir.

8. Yine JMO’nun önerisi doğrultusunda, ilköğretim çocuklarına yönelik Yerkürenin oluşumunu ve evrimini (yaşamın evrimi dahil) anlatan bir kitabın oluşturulması konusu gündeme getirilmiş ve olumlu bulunularak, bu konuda katkıda bulunulacak üyelerimizin görüşleri beklenilmektedir.


9. Daha önce doktorasını bitirmiş genç araştırmacılara verilmekte olan “PÇG Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü” uygulamasına yeniden devam edilecektir. Bu seçim, PÇG Yönetim ve Düzenleme Kurulu tarafından, adayların akademik çalışmalarının yanı sıra, PÇG’ye katılım ve katkıları da dikkate alınarak yapılacaktır.

10. Bir sonraki çalıştayın yapılacağı yer konusunda görüşlerinizi almak istiyoruz. Tüm üyelerimizin düşüncelerini iletmesi beklenmektedir.

11. PÇG’nin ikinci toplantısının, Aralık ayı içersinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Dr. Yeşim İslamoğlu

PÇG Yönetim Kurulu Sekreteri

Katılımcılar:

Başkan: Prof. Dr. Sefer Örçen (Van Yüz. Yıl Üniv.)
2. Başkan: Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem (Sivas Cumhuriyet Üniv.)
Sekreterya: Dr. Yeşim İslamoğlu (MTA)
Üye: Dr. Hayrettin Sancay (TPAO)
Yedek Üye: Sinan Demirer (MTA)
Dr. Gonca Nalcıoğlu

BİZE GELENLER,

Sevgili Arkadaşlar,

Toplantınız çok başarılı ve verimli geçmiş görünmekte, aldığınız kararların hepsini gönülden destekliyorum, sizleri kutluyorum ve kolaylıklar diliyorum.

Nihat BOZDOĞAN

BİZE GELENLER

Yeşim Hanım,

Toplantı Tutanağı'nda yer alan kararlar ve emekleriniz için sizleri
içtenlikle kutlarım. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya
çalışacağım.Bu konuda önümüzdeki aylarda tekrar yazışma olanağı buluruz
diye düşünüyorum.

11. Çalıştay için iki yer önerebilirim: 1-Adıyaman (Atike Hanımın orada
olmasının bizler için çok büyük avantaj olacağını düşünüyorum) 2-Mardin.

Eğer, Adıyaman olursa Nemrut Dağı'na çıkmadan önce, bol fosil içeren Üst
Kretase-Paleosen istiflerine yönelik yarım günlük bir arazi çalışmasını
üstlenebileceğimi şimdiden belirtmek isterim.

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Sacit ÖZER
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca Kampusu İzmir
Tel.+90 0 232 4127305
Fax.+90 0 232 4531129
kişisel sayfa/homepage:http://web.deu.edu.tr/sacitozer

16.11.2009

10. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ


Paleontoloji Çalışma Grubu (PÇG) ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın birlikte düzenledikleri 10. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Kemaliye (Erzincan) de yapıldı. Doğal güzelliği ile tarihin her dönemiyle solunduğu, aydın insan kumaşıyla dokunmuş ve tarihi ipek yolu üzerinde geçmişinde ayırım gözetmeden Anadolu’nun tüm insanlarıyla birlikte yaşamış, yarenlik etmiş, nüfusuyla önemli bir merkez olmuş Kemaliye’de, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan sunumlar, çalıştay delegeleri, üyeler, meslektaşlar ve de Kemaliyelilerin oluşturduğu 70 kadar katılımcı tarafından ilgiyle izlenmiştir.


Çalıştay süresince Jeoloji ve Biyoloji bilim dallarından akademisyen ve uzmanların sunumlarıyla, Doğa Tarihi, Evrim ve Eğitim konularında bilimsel bilgi birikimleri paylaşılmış ve yapılan gezilerle sosyal dayanışma perçinlenmiştir.


Rönesansla birlikte bilim insanlarının yaşamları pahasına verdikleri mücadelelerde özellikle Rönesans sonrası tüm insanlığın gelişimine ışık tutan Biyoloji ve Jeoloji temel bilim dallarının katkıları öncü rol oynamış ve oynamaya da devam etmektedir.

Günümüzde Batı’nın en gelişmiş ve ileri ülkelerinde mistik – metafizik inanç ve arayışlar, tarikatlar, Ortaçağın yeni biçimler giydirilmiş en geri akımları adeta bir diriliş sürecine girmişlerdir. Hatta ülkemizi de kavrayacak biçimde gelişme yolundaki ülkelerde köktenci ve ılımlı mistisizmin her türlüsü, televizyondan, sinemaya, yazılı ve görsel medyadan edebiyata araçlarla yansıtılarak daha da büyük ivme ile yol almaktadır. Dünyamızda Biyoloji ve Jeolojinin gramerinde çoğu bilim insanınca olmazsa olmaz olarak kabul edilen ve yerküredeki değişimler ve dönüşümlerin temelini oluşturan “ Evrim Kuramı ”, oluşturulan tasarımcı yaklaşımlarca hiçte hak etmediği biçimde tartışma kültüründen uzak mecralara çekilerek ipotek altına alınmak istenmektedir. Darwin’in 200.doğum yıldönümünün kutlandığı bu yıl “Evrimin bir teorem mi, yoksa olgusal bir gerçeklik mi olduğu” şeklindeki tartışma konusunun; bilimin gösterdiği yolda, günümüzde Biyoloji biliminin gelişerek geldiği yerde, somut gerekçeleri ile
"bir olgusal gerçek olduğu" yani, "canlılar dünyasında ve yerkürede tartışmasız bir gerçeklik olduğu" daha bir açık hale gelmiştir. Sözünü ettiğimiz gerçekliğin her geçen gün artan bir ivme ile ispatlandığı noktada, doğadan bize aktarılan ve geçmişte yaşamış olan canlıların kalıntılarının gün yüzüne çıkartılması, ve bunlar üzerinde yapılan araştırma ve incelemelerle gelinen aşamada, Paleontoloji Çalışma Grubu’nun da doğrudan içinde yer aldığı Jeoloji biliminin Paleontoloji alt bilim dalı, Biyoloji bilimindeki katedilen aşamanın yanında daha güç koşullarda, bir başka deyişle, doğanın bize aktardıklarıyla yetinmek üzere deyim yerinde ise “iğneyle kuyu kazmak“gibi bir durumda ilerlemektedir. Ancak rahatlıkla söylenebilir ki, 3.5 milyar yıldan günümüze kadar devam eden somut değişim ve dönüşüm örnekleri, uzun zincirler halinde bir hücrelilerden çok hücrelilere, mikro organizmalardan makro organizmalara, omurgasızlardan omurgalı canlılara (örneğin balıklardan çiftyaşamlılara, ilkel sürüngenlerden, dinozorlar ve memelilere kadar değişen ve birbirleriyle evrimsel ilişkilere sahip gruplar gibi) çeşitli topluluklarda ortaya çıkartılmış ve her geçen gün de bu örnekler artan bir biçimde zenginleştirilmektedir. Dünya ülkelerindeki tüm paleontologlar, paleobiyologlar ve biyologlar her türlü güçlüklere rağmen var güçleriyle bu alanlarda çalışmaktadırlar.

Şüphesiz ki, başta ülkemizin geleceği olan gençlerimizin her türlü doğmadan uzak, sorgulayıcı, akılcı ve yerküredeki değişim ve dönüşümleri doğru algılayıcı yetiştirilmesi için, öncelikli olarak bilimsel düşünce temelinde eğitim almaları, ve bu eğitimleri için de biyoloji ve yerbilimleri konularına öncelik verilmesi tartışılamaz.

Batı’nın en gelişmiş ve ileri ülkelerinde; 21. yüzyılda Postmodernist akımlar olarak ortaya çıkan ve dünyamızdaki belirsizlikleri körükleyerek insanları bir kaos içine sürüklemeyi ve belli kutuplarda toplamayı amaçlayan, ve sonucunda da tüm bu insanların yaşam pratikleriyle oluşturdukları kendilerine ait düşünce iklimlerini bozarak toplumsal barışın ortadan kaldırılmasına yönelik akıcılığın karşısına akıl-dışılığı koyan anlayış egemen kılınmak istenmektedir. Şüphesiz ki, akıl ve bilim bütünlüğü içinde teori ile pratik bilimsel anlayışın yöntemini oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda yeni bir anlayış olarak dayatılmaya çalışılan “Küresel dünya düzeni” içinde pratik tamamen teorinin önüne geçirilerek, bilimin önüne teknoloji getirilmeye çalışılmaktadır. Bu anlayış ile yeraltı kaynaklarının bilim dışı çıkartılarak işletilmesi, su kaynaklarının kirletilmesi ve canlı – doğa sistemi içinde üretkenliğin yok edilmesi vb. gibi faaliyetler sonucunda küresel ısınma olgusuyla karşılaşılarak biyosfer belki de yakın gelecekte yaşanamaz hale gelecektir. Günümüzdeki yeni dünya düzeninde hakim kılınmak istenen “geçmiştekinden ders alıp, gününü ve geleceğini kur” yerine “gününü yaşa, gerisini boş ver” anlayışıdır.

Yukarıda ifade edilen saptamalar dikkate alınarak; bilim insanları olarak, akıl ve bilimden asla ödün vermeden, üretimlerimizde teori ve pratiğin birliğini asla yadsımadan ve de bilimin öncülüğünde teknoloji anlayışını bir ilke edinerek, daima üreterek yerküreye sahip çıkmak zorundayız. Tüm insanlık olarak mutlu ve refah içinde olmamız bu düşünceleri benliğimize yerleştirdiğimiz zaman gerçekleşecektir.

Paleontoloji Çalışma Grubu katılımcıları, çeşitli ülkelerde yılmadan çalışan ve üreten meslektaşlarımız gibi yeri geldiğinde özeleştirilerini de yaparak, bilimin yol göstericiliğinde üstüne düşen görevleri yerine getirmeye çalışmaktır. Bu çalıştayda da bir arada ürettiklerimizi sizlerle paylaşmamız, görevlerimiz arasında yer alan somut örnekler olarak değerlendirilmelidir. 10. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı sonrası bu görüşlerimizi ülkemizin tüm insanlarına sunuyoruz.

Saygılarımızla.06.10.2009


10. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Düzenleme Kurulu

Açılış Notu

Merhaba,

Sevgili Paleontoloji Çalışma Grubu üyelerimiz, sizlerle birlikte 2009'da
10. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayını Kemaliyede gerçekleştirdik.
Gerçekten, bu yıl çalıştayımızı Kemaliye gibi Anadolumuzun güzide, aydın
ve konuksever bir ilçesinde, ilçemiz insanlarıyla paylaşarak yaptık. Herhalde, daha
sonraki yazılarımızda da bir hayli söz edeceğiz. Gelelim bu oluşturduğumuz
bloğa. PÇG yönetim kurulu olarak sizlerle bir paylaşım ortamı yaratmak istedik.
Sizlerin her türlü yazı, duyuru, görüş, fotoğraf, bilimsel doküman vb.
üretimlerinizi bloğumuzdan aktaracağız. İletişim için göndereceğiniz
bilgiler için yesimislamoglu@gmail.com adresini kullanacağız, bu iletiler
de sayfamıza bir düzen içinde aktarılacak.
Bloğumuzun adı http://paleontolojicalismagrubu.blogspot.com olarak
belirlendi. Bu sayfayı sık kullananlara hemen ekleyiniz.
Yeni dönem çalışmalarına ilk toplantımızla başladık, yeni üyelerimizle gelişerek
güzel birlikteliklere imza atacağımız daha üretken bir çalışma grubu
olarak tam yol ileri dileklerimizle saygılar, sevgiler.

PÇG Yönetim Kurulu